ANBI

ANBI

De V.E.G. te Zeist  is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), met als registratie nummer (RSIN): 003924701.
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.
Dat betekent dat giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regels.

ANBI-gegevens

Naam van de instelling Vrije Evangelische Gemeente Zeist
RSIN-nummer 003924701
Adres J.P. Heijelaan 2/ hoek Van Reenenweg
Doelstelling Hiervoor verwijzen wij naar hetgeen vermeld is onder Doelstelling en Beleid (zie onder)
Beleidsplan Idem
Bestuurders Op grond van de statuten kent de gemeente een broederraad, welk orgaan als bestuursorgaan optreedt. De broederraad bestaat uit oudsten, daartoe verkozen en aangesteld door de leden. 
Namen bestuurders Op dit punt heeft de VEG als kerkgenootschap vrijstelling van publicatieplicht
Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden 
Verslag van activiteiten Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij u naar de verschillende items op de website
Financiële verantwoording Zie hieronder 

Doelstelling en Beleid 

Zie hiervoor 'Doelstelling en Beleid Vrije Evangelische Gemeente te Zeist'  (PDF)

Financiële verantwoording

Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt de financiën besproken met de leden der Gemeente. Het bestuur legt ter vergadering verantwoording af van het gevoerde beleid, doet verslag van inkomsten en uitgaven, en legt de begroting voor het komende jaar aan de leden ter goedkeuring voor.