Over ons

Even voorstellen

De Vrije Evangelische Gemeente (afgekort: V.E.G.) te Zeist bestaat sinds 19 mei 1935 en is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen. Sinds 1936 is de V.E.G. Zeist volgens koninklijk besluit erkend als kerkgenootschap.

De V.E.G. Zeist wordt bestuurd door een broederraad, bestaande uit oudsten, voortgekomen uit de leden der gemeente. Eind maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Voor haar financiën is de V.E.G. afhankelijk van vrijwillige bijdragen, giften, collecten, schenkingen en andere baten. De V.E.G. Zeist is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gemeenschap van gelovigen

Wat ons als gemeente samenbindt, is de eenheid in Christus. We willen ruimte geven aan iedereen om zijn of haar persoonlijk geloof te beleven. Dat betekent in de praktijk, dat we niet allemaal hetzelfde (moeten) denken en vinden, maar wel dat we ons naar Gods Woord willen richten en ons "beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede" (Efe. 4:3-6).

In de verkondiging van Gods Woord wordt de blijde boodschap van verlossing door Jezus Christus uitgedragen. Wij erkennen het Woord van God als enige leidraad in zaken van christelijke leer en praktijk. Er wordt geen bindend gezag toegekend aan overgedragen tradities en meningen, tenzij deze duidelijk vanuit Gods Woord aangetoond en bewezen kunnen worden (Kol. 2:20-23).

Visie

Geloofsgrondslag

Wij belijden dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is. Hij heeft Zijn Goddelijke heerlijkheid afgelegd en is aan de mensen gelijk geworden om de werken van de duivel te verbreken en zondaren te verlossen (Filipp. 2:6-8; Joh. 1:1; 1 Tim. 3:16). Ons geloof rust op het volmaakte offer van Jezus Christus voor onze zonden (Hand. 4:12; Hebr. 10:14). De verlossing die wij hebben is uitsluitend genade, gebaseerd op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus in Zijn dood en opstanding (Efe. 1:7; 2:8,9).

Wij zijn overtuigd dat God alle mensen liefheeft en dat in Jezus Christus iedereen tot volkomen verlossing kan komen op voorwaarde van waarachtig geloof. We geloven dat al Gods woorden vervuld zijn/worden naar Zijn voorgenomen heilsplan, dus ook de profetieën en beloften, die betrekking hebben op de wederkomst van Christus en de toekomst in het algemeen.

De Bijbel: het Woord van God

Wij gaan uit van de volledige, woordelijke inspiratie van de Bijbel, in haar oorspronkelijke talen (2 Tim. 3:16), geschreven door mensen die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn (2 Petr. 1:21).

Het lezen en bestuderen van de Bijbel is de zekere basis en de vaste grond voor groei in het geloof, die voor iedere gelovige noodzakelijk is (Kol. 1:10; Efe. 2:10).

Het juist omgaan met de Bijbel (2 Tim. 2:15) is het uitgangspunt voor het bestuderen van Gods Woord. Dit betekent dat bij de interpretatie van de Bijbel het er niet alleen om gaat rekening te houden met wat er staat, maar ook met waar het staat, in welke context.
Het is belangrijk voor het leren kennen van Gods plan in de Bijbel om er op te letten hoe de Heere God door de tijden heen op verschillende manieren handelt met mensen en groepen van mensen.

Tegen die achtergrond wordt ook acht gegeven op Gods doel in deze tijd: de bediening van de apostel Paulus als gevangene van Christus Jezus voor de volkeren (Efe. 3:1-9), de boodschap van Gods genade voor iedereen (Titus 2:11) en de bekendmaking van het geheimenis omtrent het Lichaam van Christus (Efe. 1:22-23; Kol. 1:24).

Een aantal artikelen die karakteristiek zijn voor deze zienswijze:

Overdenking Maandblad

Maandelijks wordt het contactblad 'Gemeentenieuws' uitgedeeld en/of gemaild aan de leden/vrienden. Daarin staat info over activiteiten, financiën, verjaardagen, zieken, etc. voor de (komende) maand. Elk nummer begint met een overdenking.
Lees hier de overdenking van:

Januari 2023 Op naar het nieuwe jaar
Februari 2023 De Heere God laat ons niet maar wat aanmodderen
Maart 2023 Wat is Gods gave?
April 2023 Een gelovige moordenaar?
Mei 2023 Onze Verlosser had wél een ruimschoots toereikend vermogen
Juni 2023 Het samengestelde gezin van God
Juli 2023 Ben je al om?
Augustus 2023 De SINFO-code van Gods genadeboodschap
September 2023 Oogsten
Oktober 2023 Gastvrijheid
November 2023 Was Paulus een influencer?
December 2023 Het jaar is bijna om, op naar het volgende
Januari 2024 Een nieuw jaar: nieuwe ronde, nieuwe kansen!
Februari 2024 Diplomatieke onschendbaarheid
Maart 2024 “Ik zal u niet als wezen achterlaten” (Joh. 14:18)
April 2024 De symboliek van de stratenmaker
Mei 2024 “… want Ik heb veel volk in deze stad” (Hand. 18:10)
Juni 2024 Leven onder de beschermende leiding van de Heere God
Juli 2024 Van bovenaf gezien

Diensten

De gemeente komt wekelijks samen op zondagmorgen 10.00 uur en woensdagavond 19.45 uur.  

De zondagmorgen staat in het teken van Woordverkondiging, gebed, samenzang en ontmoeting. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee, e.d. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd!

Op woensdagavond komen we de ene keer samen voor een bijbelstudie, de andere keer voor een bijbelbespreking en gezamenlijk gebed, de bidstond.

Tijdens de bijbelstudie wordt een bepaald thema of bijbelboek behandeld; bij de bijbelbespreking wisselen we met elkaar van gedachten over tal van (bijbel)onderwerpen, die soms op de avond zelf ter tafel worden gebracht.

Tijdens de diensten op zondag is er in de bijzalen een crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor de kinderen van 4 tot 12 jaar.

Om je een idee te geven van onze (zondagse) diensten, hieronder een paar voorbeelden.

Beluister een dienst