Over ons

Even voorstellen

De Vrije Evangelische Gemeente (afgekort: V.E.G.) te Zeist bestaat sinds 19 mei 1935 en is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen. Sinds 1936 is de V.E.G. Zeist volgens koninklijk besluit erkend als kerkgenootschap.

De V.E.G. Zeist wordt bestuurd door een broederraad, bestaande uit oudsten, voortgekomen uit de leden der gemeente. Eind maart vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats. Voor haar financiën is de V.E.G. afhankelijk van vrijwillige bijdragen, giften, collecten, schenkingen en andere baten. De V.E.G. Zeist is door de belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Gemeenschap van gelovigen

Wat ons als gemeente samenbindt, is de eenheid in Christus. We willen ruimte geven aan iedereen om zijn of haar persoonlijk geloof te beleven. Dat betekent in de praktijk, dat we niet allemaal hetzelfde (moeten) denken en vinden, maar wel dat we ons naar Gods Woord willen richten en ons "beijveren de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede" (Efe. 4:3-6).

In de verkondiging van Gods Woord wordt de blijde boodschap van verlossing door Jezus Christus uitgedragen. Wij erkennen het Woord van God als enige leidraad in zaken van christelijke leer en praktijk. Er wordt geen bindend gezag toegekend aan overgedragen tradities en meningen, tenzij deze duidelijk vanuit Gods Woord aangetoond en bewezen kunnen worden (Kol. 2:20-23).

Visie

Geloofsgrondslag

Wij belijden dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God is. Hij heeft Zijn Goddelijke heerlijkheid afgelegd en is aan de mensen gelijk geworden om de werken van de duivel te verbreken en zondaren te verlossen (Filipp. 2:6-8; Joh. 1:1; 1 Tim. 3:16). Ons geloof rust op het volmaakte offer van Jezus Christus voor onze zonden (Hand. 4:12; Hebr. 10:14). De verlossing die wij hebben is uitsluitend genade, gebaseerd op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus in Zijn dood en opstanding (Efe. 1:7; 2:8,9).

Wij zijn overtuigd dat God alle mensen liefheeft en dat in Jezus Christus iedereen tot volkomen verlossing kan komen op voorwaarde van waarachtig geloof. We geloven dat al Gods woorden vervuld zijn/worden naar Zijn voorgenomen heilsplan, dus ook de profetieën en beloften, die betrekking hebben op de wederkomst van Christus en de toekomst in het algemeen.

De Bijbel: het Woord van God

Wij gaan uit van de volledige, woordelijke inspiratie van de Bijbel, in haar oorspronkelijke talen (2 Tim. 3:16), geschreven door mensen die door de Heilige Geest geïnspireerd zijn (2 Petr. 1:21).

Het lezen en bestuderen van de Bijbel is de zekere basis en de vaste grond voor groei in het geloof, die voor iedere gelovige noodzakelijk is (Kol. 1:10; Efe. 2:10).

Het juist omgaan met de Bijbel (2 Tim. 2:15) is het uitgangspunt voor het bestuderen van Gods Woord. Dit betekent dat bij de interpretatie van de Bijbel het er niet alleen om gaat rekening te houden met wat er staat, maar ook met waar het staat, in welke context.
Het is belangrijk voor het leren kennen van Gods plan in de Bijbel om er op te letten hoe de Heere God door de tijden heen op verschillende manieren handelt met mensen en groepen van mensen.

Tegen die achtergrond wordt ook acht gegeven op Gods doel in deze tijd: de bediening van de apostel Paulus als gevangene van Christus Jezus voor de volkeren (Efe. 3:1-9), de boodschap van Gods genade voor iedereen (Titus 2:11) en de bekendmaking van het geheimenis omtrent het Lichaam van Christus (Efe. 1:22-23; Kol. 1:24).

Een aantal artikelen die karakteristiek zijn voor deze zienswijze:

Overdenking Maandblad

Maandelijks wordt het contactblad 'Gemeentenieuws' uitgedeeld en/of gemaild aan de leden/vrienden. Daarin staat info over activiteiten, financiën, verjaardagen, zieken, etc. voor de (komende) maand. Elk nummer begint met een overdenking.
Lees hier de overdenking van:

Januari 2020 Op weg naar de toekomst
Februari 2020 De blijde Genadeboodschap: raakt het ons nog?
Maart 2020 Mindfulness, weer een modegril?
April 2020 Hamsteren
Mei 2020 Genade
Juli 2020 De boel warm houden
Augustus 2020 Boven ons vermogen?
September 2020 Prematuur
Oktober 2020 Een 'deskundoloog'- wat kan dat wel zijn?
November 2020 De liefde
December 2020 Bizarre en ongewone tijden maken we mee
Januari 2021 Een bubbel?
Februari 2021 Licht en leven!
Maart 2021 Het algoritme van de Heere God
April 2021 In de put?
Mei 2021 Wat is onze routekaart?
Juni 2021 Verschijnselen
Juli 2021 God schiep
Augustus 2021 De Partij voor de mensen
September 2021 Iedereen een gouden plak
Oktober 2021 Elke stap die je zet, heb Ik je gegeven
November 2021 Een vaste burcht is onze God
December 2021 'De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld'
Januari 2022 Een nieuw jaar is verschenen
Februari 2022 Groeien om klein te worden
Maart 2022 Houd moed, want we staan niet alleen
April 2022 Wie is de mol?
Mei 2022 Herkauwen
Juni 2022 Elkaar een hand geven
Juli 2022 De heilige kus
Augustus 2022 Onderdrukking en discriminatie
September 2022 Planet B
Oktober 2022 Gegist bestek?
November 2022 Uitstraling van een kikker
December 2022 'Ik ben het Licht der wereld'
Januari 2023 Op naar het nieuwe jaar
Februari 2023 De Heere God laat ons niet maar wat aanmodderen
Maart 2023 Wat is Gods gave?
April 2023 Een gelovige moordenaar?
Mei 2023 Onze Verlosser had wél een ruimschoots toereikend vermogen
Juni 2023 Het samengestelde gezin van God
Juli 2023 Ben je al om?

Diensten

De gemeente komt wekelijks samen op zondagmorgen 10.00 uur en woensdagavond 19.45 uur.  

De zondagmorgen staat in het teken van Woordverkondiging, gebed, samenzang en ontmoeting. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee, e.d. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd!

Op woensdagavond komen we de ene keer samen voor een bijbelstudie, de andere keer voor een bijbelbespreking en gezamenlijk gebed, de bidstond.

Tijdens de bijbelstudie wordt een bepaald thema of bijbelboek behandeld; bij de bijbelbespreking wisselen we met elkaar van gedachten over tal van (bijbel)onderwerpen, die soms op de avond zelf ter tafel worden gebracht.

Tijdens de diensten op zondag is er in de bijzalen een crèche voor de allerkleinsten en zondagsschool voor de kinderen van 4 tot 12 jaar.

Om je een idee te geven van onze (zondagse) diensten, hieronder een paar voorbeelden.

Beluister een dienst